Dictionnaire Tchèque Français Commerce International

EENI Dictionnaire Commerce Extérieur

Glossaire Français - Tchèque Importation Exportation et Affaires Internationales


Vývoz Dovoz Export

Électricité - Elektřina
Électronique - Elektronické
à propos de - o
étrangers - zahraniční
aéroport - Letiště
Accord de libre-échange nord-américain - Severoamerické dohody o volném obchodu
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce - Váeobecné dohody o clech a obchodu
Accords - Dohod
Accueil - Index
Achats - Zadávání  zakázek
Actualités - Zpravodajství
Affaires - Podnikání
Afin de vente - prodejní objednávky
Agriculture - Zemědělství
Ajouter un site - PÅidat stránky
Algorithmique - Algoritmus
Amérique latine - Latinská Amerika
Analyse - Analýza
Analyse SWOT - SWOT analýza
Appel d'offres - Nabídky
Arbitrage - rozhodčí­
Asie de l'Est - Východní Asie
Associé - přidružený
Association des nations de l'Asie du Sud - Sdružení národů jihovýchodní Asie
Assurance - Pojiátění
Avantage comparatif - Komparativní výhodu
bénéficiaire - příjemce
bancaire - bankovní návrhu
Banque africaine de développement - Africké rozvojové banky
Banque asiatique de développement - Asijská rozvojová banka
Banque interaméricaine de développement - Inter-americká rozvojová banka
Banque islamique de développement - Islámská rozvojová banka
Banque mondiale - Světová banka WB
Bibliothèque - Knihovna
Bilingue - DvojjazyÄné
branche - větev
Brevet - Patent
Brochure - Broþura
Budget - rozpočet
Côte - Pobřeží
Campagne - Kampaň
Carte - Mapa
Carte de paiement - Kreditní karty
Catalogue - Katalog
Certification - Certifikace
Chômage - Nezaměstnanost
Chaîne de valeur - Hodnotového Åetězce
Chef de la direction - Výkonný Åeditel
Chemin de fer - Železnice
Chemin de fer - Železnice
Cible - Cíl
Clauses - Doloþky
Client - Zákazník
Commerce - obchod
Commerce électronique - Elektronický obchod
Commerce de détail - Maloobchodu
Commerce de gros - Velkoobchod
Commerce Extérieur - Zahraniční obchod
Commerce International - Mezinárodní podnikání
Commerce international - Mezinárodní obchod
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique - Hospodářská a sociální komise pro Asii a Tichomoří
Communauté andine - Andské společenství národů
Compétition - Kompetice
Comptabilité nationale - Národní úÄty
Concept - Pojem
Conclusion - Závěr
conditions de paiement - platební podmínky
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement - Konference OSN o obchodu a rozvoji
connaissances - znalost
Conseil d'administration - Vedení
Consommateur - spotřebitel
Consommation - Spotřeba
Consultant - konzultant
Contrat - Smlouva
Contrat à terme - Futures smlouvy
Convention - Úmluva
Coopération économique Asie-Pacifique - Asijsko-pacifické hospodářské společenství
corporation - Obchodní společnost
Courrier électronique - E-mail
crédit documentaire - dokumentární akreditiv
Définition - Definice
Démographie - Demografie
Département - Oddělení
Densité - Hustota
Devise - Měna
Directeur - Manaþer
distribution - distribuce
Document - Dokument
Donneur - dárce
Douanes - Celní
Droit - Právo
Droit d'auteur - Autorské právo
Economie - Ekonomika
Emballage - balíček
Energie - Energie
Entreprise - spoleÄnost
Environnement - Životní prostředí
Envoyer à un ami - Poslat příteli
Exécutif - Výkonný
Exemple - příklad
Exportations - Vývoz
Faire des affaires - Podnikani v
Finance - Finance
Foires - Veletrhy
Frais - Poplatky
Fret - Nákladní
Fuseau horaire - Časové pásmo
Fusion-acquisition - Fúze a akvizice
Géographie - Geografie
Garantie - záruka
Gaz - Plyn
Global - Globální
Gouvernement - Vláda
groupe - Skupina
Héliport - Heliport
Hindouisme - Hinduismus
Histoire - Historie
Hotel - Hotel
Importation - Dovoz
Incoterms - Incoterms
Indice des prix à la consommation - Index spotřebitelských cen
Industrie - Průmysl
Inflation - Inflace
Information - Informace
Intérêt - Úroky
Interculturel - Mezikulturní
INTERMODALITÉ - Multimodální
International - Mezinárodní
Internationalisation - Internacionalizace
Internet - Internet
Introduction - Úvod
Investissement - Investiční
Investissement Étranger Direct - přímé Zahraniční Investice PZI

La chaîne d'approvisionnement - Dodavatelského Åetězce
La dette - Dluh
la production - produkce
Langue - Jazyk
Latin - Latina
Lettre de crédit - Akreditiv
Liberté - Svoboda
Libre-échange - O volném obchodu
License - Licenční
Liens - Odkazy
Ligue des États arabes - Liga arabských států
liste - Seznam
Livre - Kniha
Local - Místní
Logistique - Logistika
Ménage - Domácnost
Méthodes - Metody
Méthodologie - Metodologie
Management - Management
Marché - Trh
Marché commun d'Afrique orientale et australe - SpoleÄného trhu pro východní a jiþní Afriku
Marché commun du Sud (Mercosur) - Společný jiþní trh (Mercosur)
Marchand - Obchodník
Marketing - Marketing
Marque - značka
Marque déposée - Ochranná známka
Message - Zprávy
Militaire - Vojenství
Millions - Miliony
Mix-marketing - Marketingový mix
Mois - Měsíc
Monde - Svět
Mondialisation - Globalizace
Moteur de recherche - Internetový vyhledávač
Moyen-Orient - Blízký východ
Multinationale - nadnárodních spoleÄností
Navire - Loď
Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD - Nové partnerství pro rozvoj Afriky NEPAD
Numéro d'identification personnel - Osobní identifikaÄní Äíslo
Objectifs - Cíle
Objectifs du millénaire pour le développement - Dosaþení rozvojových cílů tisíciletí
Obligation - Dluhopis
Optimisation pour les moteurs de recherche - optimalizace pro vyhledávače
Organisation - Organizace
Organisation de la Conférence islamique - Organizace islámské konference
Organisation des Nations Unies - Organizace spojených národů
Organisation mondiale du commerce - Světová obchodní organizace WTO
outils - Nástroj
Page Web - Webová stránka
paiement à l'avance - záloha
paiement au clic - Pay per click
paiement en cash - hotovostní platba
Paiements - Platby
par habitant - na jednoho obyvatele
Parité de pouvoir d'achat - Parita kupní síly
Pauvreté - Chudoba
pays - zemí
Pays - Stát
Pays émergents - Rozvíjejících se trh
pays étranger - cizí země
Pays en développement - Rozvojová země
pays sous-développé - nevyvinutá země
Personnalité juridique - Právnická osoba
Photos - Foto
Planification - plánování
politique - Politika
Politique étrangère - Zahraniční politika
Population - Obyvatelstvo
Portail - Portál
portefeuille - portfolio
positionnement - polohování
Prét - Úvěr
Privatisation - Privatizace
Prix - Cena
Procédure - Postupy
Processus - Proces
Produit - výrobku
Produit intérieur brut - Hrubý domácí produkt
Promotion - Propagace
Propriété intellectuelle - Duševní vlastnictví
Protocole - Protokol
Publicité - Reklama
Qualité - Kvalita
Réchauffement climatique - Globální oteplování
Réseau - Síť
Recherche - Výzkum
Relations internationales - Mezinárodní vztahy
Relations publiques - Public relations
Religion - Náboženství
Rentabilité - Ziskovost
Représentant - Reprezentativnost
Retourner - Zpět
Risque - riziko
Route - Silnice
Sécurité - Zabezpečení
Santé - Zdraví
Secrétaire - sekretářka
segmentation - segmentace
Service - Služba
Signature - Podpis
Site Web - Site
Statistiques - Statistika
Stratégie - Strategie
Structure - Struktura
Superficie - Obsah
Taxe sur la valeur ajoutée - Daň z přidané hodnoty
techniques - technik
Tendance - Trendy
total - celkem
Transaction - Transakce
Transport - Doprava
Transport par canalisation - Ropovod
Union africaine - Africká unie
Union douanière - Celní unie
Union européenne - Evropská unie
vendeur - prodavač
vendeuse - obchodní zástupkyně
Vente - Prodej
Ville - Město
virement bancaire - bankovním převodem
Voie navigable - Vodní
Voyage - Cestovat
Vraquier - Hromadná dopravce

Dictionnaire, Tchèque, Français

EENI- École d'Affaires