Dictionnaire Géorgien Français Commerce International

EENI Dictionnaire Commerce Extérieur

Glossaire Français - Géorgien Importation Exportation et Affaires Internationales


Master International Business

Électricité - ელექტრობა
Électronique - ელექტრონული
à propos de - დაახლოებით
étrangers - უცხო, უცხოური, უცხოეთის
aéroport - აეროპორტი.
Accord de libre-échange nord-américain - ჩრდილოეთამერიკული თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთშეთანხმება
Accords - ხელშეკრულება
Accueil - ინდექსი
Achats - უზრუნველყოფა
Actualités - ცნობა, ახალი ამბები
Affaires - საქ­მე
Afin de vente - გაყიდვის თანიმდევრობა
Agriculture - სოფლის მეურნეობა
Aides - დამხმარე საშუალებანი
Algorithmique - ალგორითმი
Amérique latine - ლათინური ამერიკა
Analyse - ანალიზი
Appel d'offres - შეთავაზება
Arbitrage - არბიტრაჟი
Asie de l'Est - აღმოსავლეთ აზია
Associé - გაერთიანებული
Assurance - დაზღვევა
Avantage comparatif - შედარებითი უპირატესობა
bénéficiaire - მიმღები
bancaire - საბანკო გეგმა
Banque africaine de développement - აფრიკის
Banque mondiale - მსოფლიო ბანკი
Bibliothèque - ბიბლიოთეკა
Bilingue - ორე­ნო­ვა­ნი
branche - დარ­გი
Brevet - პატენტი
Brochure - ბროშურა
Budget - ბიუჯეტი
Campagne - კამპანია
Carte - გეოგრაფიული რუკა
Carte de paiement - ნდობის ბარათი
Catalogue - კატალოგი
Certification - მოწმობის გაცემა
Chômage - უმუშევრობა
Chaîne de valeur - ღირებულების დარიცხვის ჯაჭვი
Chef de la direction - უფროსი აღმასრულებელი მოხელე
Chemin de fer - რკინიგზა
Chemin de fer - რკინიგზა
Cible - მიზანი; სამიზნე, ნიშანი
Clauses - მუხლი (ხელშეკრულებისა)
Client - მომხმარებელი
Commerce - სავაჭრო, ვაჭრული, საქმე, პროფესია
Commerce électronique - ელექტრონული კომერცია
Commerce de détail - ცალობით გაყიდვა
Commerce de gros - საბითუმო ვაჭრობა
Commerce Extérieur - გარე საქმიანობა,ვაჭრობა
Commerce International - საერთაშორისო საქ­მი­ა­ნო­ბა
Commerce international - საერთაშორისო ვაჭრობა
Compétition - კონკურენცია
Comptabilité nationale - ნაციონალური ანგარიშსწორება
Concept - საერთო წარმოდგენა
Conclusion - დასკვნა
conditions de paiement - ფულის გადახდის ვითარება
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement - გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენცია
connaissances - ცოდნა, შეცნობა
Consommateur - მომხმარებელი
Consommation - მოხმარება
Consultant - მრჩეველი
Contrat - ხელშეკრულება
Contrat à terme - მომავალის ხელშეკრულება
Convention - კონვენცია
corporation - კორპორაცია
Courrier électronique - ელექტრონული ფოსტა
crédit documentaire - დოკუმენტური მინდობილობა
Définition - განსაზღვრა
Démographie - დემოგრაფია
Département - დეპარტამენტი
Densité - სიხშირე
Devise - ვალუტა
Directeur - მმართველი, გამგე
distribution - დისტრიბუცია
Document - დოკუმენტი, საბუთი
Donneur - დონორი
Douanes - ბაჟი
Droit - კანონი; წესი, რიგი; უფლება
Droit d'auteur - საავტორო უფლება
Economie - ეკონომიკა
Emballage - ამანათი; შეკვრა
Energie - ენერგია, ძალა
Entreprise - კომპანია
Environnement - გარემო ვითარება
Exécutif - აღმასრულებელი; ადმინისტრაციული, საორგანიზაციო.
Exemple - მაგალითი, ნიმუში;
Exportations - ექპორტი, საზღვარგარეთ გაზიდვა
Faire des affaires - საქ­მი­ა­ნო­ბა
Finance - ფინანსები
Foires - ბაზრობა, (საქველმოქმედო) ბაზარი;
Frais - გასამრჯელო, ჰონორარი
Fret - ტვირთი
Fuseau horaire - სასაათო სარტყელი
Géographie - გეოგრაფია
Garantie - გარანტია, თავდებობა
Gaz - აირი
Glossaire - ლექსიკონი, სიტყვის კონა
groupe - ჯგუფი; დაჯგუფება
Héliport - შვეულმფრენის სადგური.
Hindouisme - ინდუიზმი
Histoire - ისტორია
Importation - შემოტანა, შემოზიდვა, იმპორტი
Industrie - მრეწველობა, ინდუსტრია
Inflation - ინფლაცია
Information - ცნობება, შეტყობინება, უწყება, ინფორმაცია
Intérêt - ინტერესი; დაინტერესებულობა
INTERMODALITÉ - მრავალმოდალური.
International - ინტერნაციონალი (ორგანიზაცია).
Internationalisation - ნაციონალიზაცია
Internet - ინტერნეტი
Introduction - წარდგომა, წარდგენა, გაცნობა
Investissement - კაპიტალდაბანდება; ფულის მოთავსება
La chaîne d'approvisionnement - საერთო საქმე
La dette - ვალი
la production - წარმოება
Langue - ენა; მეტყველება
Latin - ლათინური ენა
Lettre de crédit - რწმუნება
Liberté - თავისუფლება; დამოუკიდებლობა
Libre-échange - თავისუფალი ვაჭრობა
License - ნებართვა, ლიცენზია; მოწმობა, პატენტი
Ligue des États arabes - არაბთა ლიგა
liste - სია, ნუსხა
Livre - წიგ­ნი
Local - ადგილობრივი
Ménage - საოჯახო საქმეები
Méthodes - მეთოდი
Méthodologie - მეთოდოლგია
Management - მართვა-გამგეობა; ხელმძღვანელობა
Marché - ბაზარი; ვაჭრობა, გასაღება; ფასი, კურსი
Marché commun d'Afrique orientale et australe - აღმოსავლური და სამხრეთული აფრიკის საერთო ვაჭრობა
Marchand - ბითუმად მოვაჭრე, კომერსანტი, ვაჭარი

Marketing - მარკეტინგი
Marque - და­ღი
Marque déposée - ფაბრიკის ნიშანი
Message - ცნობება, შეტყობინება, უწყება
Militaire - სამხედრო
Millions - მილიონი
Mois - თვე
Monde - სამყარო; მსოფლიო, ქვეყნიერება
Mondialisation - გლობალიზაცია
Moteur de recherche - Web მაძიებელი
Moyen-Orient - შუა აღმოსავლეთი
Multinationale - ტრანსნაციონალური კომპანია
Navire - გემი
Numéro d'identification personnel - პირადი მაიდენტიფიცირებელი ნომერი
Objectifs - მიზანი, მისწრაფება
Objectifs du millénaire pour le développement - ათასწლეულის განვითარების მიზანები
Optimisation pour les moteurs de recherche - მაძიებელი სისტემისთვის მიწოდება
Organisation - ორგანიაცია; წყობა, სტრუქტურა
Organisation de la Conférence islamique - მუსლიმანური კონფერენციის ორგანიაცია
Organisation des Nations Unies - გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია
Organisation mondiale du commerce - მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია
outils - საშუალება, იარაღი
Page d'accueil - სახლი,საშინაო
Page Web - Web-გვერდი
paiement au clic - ანგარიშის გასწორება ერთი დაწკაპუნებით
paiement en cash - ნაღდი ფულის გადახდა
Paiements - ფულის გადახდა
par habitant - პერ კაპიტა
Parité de pouvoir d'achat - მსყიდველობითი უნარის პარიტეტი
Pauvreté - სიღარიბე, სიღატაკე
pays - ქვეყანები
Pays - ქვეყანა
pays étranger - უცხო ქვეყანა
Pays en développement - განვითარებადი ქვეყნები
pays sous-développé - განუვითარებელი ქვეყანა
Personnalité juridique - ლეგალური პირი
Photos - ფოტოსურათი
Planification - დაგეგმვა
politique - დაზღვევის პოლისი
Politique étrangère - საგარეო პოლიტიკა
Population - მოსახლეობა
Portail - პორტალი, მთავარი შესასვლელი
portefeuille - პორტფელი; საქაღალდე, საქმე
positionnement - დადგმა, მოთავსება; ადგილის გარკვევა
Prét - სესხი; სესხება
Privatisation - პრივატიზება
Prix - ფასი
Procédure - პროდეცურა
Processus - პროცესი
Produit - პროდუქტი, ნაწარმი
Promotion - ჩინის მინიჭება
Protocole - ოქმი
Publicité - რეკლამა
Qualité - თვისება, ხარისხი; ჯიში; სახე
Répertoire - Web-მაჩვენებელი
Réseau - ქსელი
Recherche - გამოკვლევა, გამორკვევა
Relations internationales - საერთაშორისო ურთიერთობები
Relations publiques - საზოგადოებასთან ურთიერთობა
Religion - რელიგია
Rentabilité - ხელსაყრელი, შემოსავლიანი
Représentant - წარმომადგენელი; დელეგატი; რწმუნებული
Retourner - უკან სვლა
Risque - რისკი
Route - გზა; ქუჩა
Sécurité - უშიშროება, უსაფრთხოება
Secrétaire - მდივანი (თანამდებობა)
segmentation - მონაჭერი, მონაკვეთი
Service - მომსახურება, სერვისი
Signature - ხელმოწერა
Site Web - Web-გვერდი
Statistiques - სტატისტიკა
Stratégie - სტრატეგია; ოპერატიული ხელოვნება
Structure - სტრუქტურა
Superficie - ფართობი
techniques - ტექნიკური ილეთები, ხერხები
Tendance - ტენდენცია
total - მთელი, ჯამი, შენაჯამები
Transaction - საქმის წარმოება
Transport - ტრანსპორტი
Transport par canalisation - სატრანსპორტო ნავთობსადენი
Union africaine - აფრიკული გაერთიანება
Union douanière - საბაჟო კავშირი
Union européenne - ევროპის კავშირი
vendeur - გამყიდველი
vendeuse - გამყიდველი (ქალი).
Vente - გაყიდვის მოცულობა, საქონლის ბრუნვა
Ville - დიდი ქალაქი
Vraquier - ძი­რი­თა­დი საბაგაჟე

Dictionnaire, Géorgien, Français

EENI- École d'Affaires