Dictionnaire Thaï Français Commerce International Thaïlande

EENI Dictionnaire Commerce Extérieur

Glossaire Français - Thaï Importation Exportation et Affaires Internationales


มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ  
ส่ง ออก - นำเข้า. การ ค้า ระหว่าง ประเทศ ธุรกิจ

Électricité - ไฟฟ้า
Électronique - อิเล็กทรอนิกส์
à propos de - เรื่อง
étrangers - นอก
aéroport - ท่าอากาศยาน
Accord de libre-échange nord-américain - เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce - ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และการค้า (แกตต์)
Accords - ตกลง
Accueil - สูจิ
Achats - จัดซื้อ
Actualités - ข่าว
Affaires - ธุรกิจ
Afin de vente - สั่งขาย
Agriculture - เกษตรกรรม
Ajouter un site - Add ข้อมูลของ
Algorithmique - ขั้นตอนวิธี
Amérique latine - ลาตินอเมริกา
Analyse - วิเคราะห์
Analyse SWOT - การวิเคราะห์ SWOT
Appel d'offres - เสนอราคา
Arbitrage - อนุญาโตตุลาการ
Asie de l'Est - เอเชียตะวันออก
Associé - ข้อง
Association des nations de l'Asie du Sud - สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Assurance - การประกันภัย
Avantage comparatif - ทฤษฎีความได เปรียบโดยเปรียบเทียบ
bénéficiaire - ผู้รับ
bancaire - ธนาคารร่าง
Banque africaine de développement - ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา
Banque asiatique de développement - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย
Banque interaméricaine de développement - จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา
Banque islamique de développement - ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา
Banque mondiale - ธนาคารโลก
Bibliothèque - ห้องสมุด
Bilingue - สองภาษา
branche - สาขา
Brevet - สิทธิบัตร
Brochure - รายละเอียด
Budget - งบประมาณ
Côte - ชายฝั่ง
Campagne - โฆษณา
Carte - แผนที่
Carte de paiement - บัตรเครดิต
Catalogue - บัญชีรายชื่อ
Certification - การรับรอง
Chômage - ว่างงาน
Chaîne de valeur - มูลค่าลูกโซ่
Chef de la direction - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chemin de fer - การขนส่งระบบราง
Chemin de fer - การขนส่งระบบราง
Cible - เป้าหมาย
Clauses - มาตรา
Client - แขก
Commerce - การค้าขาย
Commerce électronique - พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Commerce de détail - การขายปลีก
Commerce de gros - ราคาขายส่ง
Commerce Extérieur - ค้าระหว่างประเทศ
Commerce International - ธุรกิจระหว่างประเทศ
Commerce international - การค้าระหว่างประเทศ
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique - คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก
Communauté andine - ประชาคมแอนดีส
Compétition - การแข่งขัน
Comptabilité nationale - มาตรวัดรายรับและผลผลิตของประเทศ
Concept - ข้อความคิดเห็น
Conclusion - ข้อยุติ
conditions de paiement - เงื่อนไขของการชำระเงิน
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement - การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
connaissances - ความรู้
Conseil d'administration - พันธ
Consommateur - ผู้บริโภค
Consommation - ความสิ้นเปลือง
Consultant - กุนซือ
Contrat - สัญญา
Contrat à terme - สัญญาล่วงหน้า
Convention - การประชุมใหญ่
Coopération économique Asie-Pacifique - ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
corporation - วิสาหกิจ
Courrier électronique - อีเมล
crédit documentaire - ซึ่งอยู่ในหมวด
Définition - ความหมาย
Démographie - ดิมอก'กระพี
Département - กรมการค้าภายใน
Densité - ความหนาแน่น
Devise - สกุลเงิน
Directeur - ผู้จัดการ
distribution - จำหน่าย
Document - หนังสือ
Donneur - ผู้ให้
Douanes - ภาษีศุลกากร
Droit - กฎหมาย
Droit d'auteur - ลิขสิทธิ์
Economie - เศรษฐศาสตร์
Emballage - แพคเกจ
Energie - พลังงาน
Entreprise - บรรษัท
Environnement - มลพิษทางสภาวะแวดล้อม
Envoyer à un ami - ไปรษณีย์ เพื่อน
Exécutif - บริหาร
Exemple - กรณีตัวอย่าง
Exportations - ส่งออก
Faire des affaires - การทำธุรกิจ
Finance - การเงิน
Foires - งานแสดงสินค้า
Frais - ค่าเทอม
Fret - การขนส่ง
Fuseau horaire - เขตเวลา
Fusion-acquisition - Mergers และซื้อ
Géographie - ภูมิศาสตร์
Garantie - การรับรอง
Gaz - แก๊ส
Global - ตลาดโลก
Glossaire - ปทานุกรม
Gouvernement - รัฐบาล
groupe - คณะ
Hindouisme - ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
Histoire - ประวัติศาสตร์
Hotel - โรงแรม
Importation - นำสินค้าเข้า
Incoterms - บทบาทของ
Indice des prix à la consommation - ดรรชนีราคาผู้บริโภค
Industrie - อุตสาหกรรม
Inflation - ภาวะเงินเฟ้อ
Information - สารสนเทศ
Intérêt - ดอกเบี้ย
International - นานาชาติ
Internationalisation - การทำให้เป็นสากล
Internet - อินเทอร์เน็ต
Introduction - บทนำ
Investissement - การลงทุน
Investissement Étranger Direct - จีนกับสงครามแย่งเงินลงทุนต่างชาติ FDI
La chaîne d'approvisionnement - การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
La dette - หนี้
la production - ผู้ผลิต

Langue - ภาษา
Latin - ภาษาละติน
Lettre de crédit - การชำระค่าสินค้าด้วย
Liberté - เสรีภาพทางการเมือง
Libre-échange - การค้าเสรี
License - อนุญาต
Liens - ลิ้งค์
Ligue des États arabes - สันนิบาตอาหรับ
liste - ราย
Livre - หนังสือ
Local - สถาน
Logistique - โลจิสติกส์
Ménage - ฆราวาส
Méthodes - วิธี
Méthodologie - วิธีวิทยา
Management - ประกอบธุรกิจ
Marché - ตลาด
Marché commun d'Afrique orientale et australe - หรือตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกา
Marché commun du Sud (Mercosur) - ตลาดร่วมตอนใต้
Marchand - คนค้า
Marketing - หาผู้สมัครงาน
Marque - ตรา
Marque déposée - เครื่องหมายการค้า
Message - แมสเสจ
Militaire - ทหาร
Millions - หลักล้าน
Mix-marketing - ส่วนประสมการตลาด
Mois - เดือน
Monde - โลก
Mondialisation - โลกาภิวัตน์
Moteur de recherche - เสิร์ชเอนจิน
Moyen-Orient - ตะวันออกกลาง
Multinationale - บริษัทข้ามชาติ
Navire - เรือสินค้า
Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD - บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา
Numéro d'identification personnel - หมายเลขบัตรประจำตัวส่วนบุคคล
Objectifs - ที่หมาย
Objectifs du millénaire pour le développement - และ เป าหมายการพัฒนาแห งสหัสวรรษ ความยากจน
Obligation - พันธบัตร
Optimisation pour les moteurs de recherche - เครื่องมือค้นหาการเพิ่มประสิทธิภาพ
Organisation - องค์กร
Organisation de la Conférence islamique - องค์การการประชุมอิสลาม
Organisation des Nations Unies - สหประชาชาติ
Organisation mondiale du commerce - องค์การการค้าโลก
outils - เครื่องมือต่าง ๆ
Page d'accueil - โฮมเพจ
Page Web - เว็บเพจ
paiement à l'avance - การชำระเงินล่วงหน้า
paiement au clic - Pay per click
paiement en cash - เงินสด
Paiements - ผ่อน
par habitant - รายตัว
Parité de pouvoir d'achat - ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ
Pauvreté - ความยากจน
pays - ประเทศ
Pays - ประเทศ
Pays émergents - ฉุกเฉินตลาด
pays étranger - พิเทศ
Pays en développement - ประเทศกำลังพัฒนา
pays sous-développé - ลีบประเทศ
Personnalité juridique - กฎหมายบุคคล
Photos - การถ่ายรูป
Planification - การวางแผน
politique - นโยบาย
Politique étrangère - นโยบายต่างประเทศ
Population - ประชากร
Portail - เว็บท่า
portefeuille - พอร์ต
positionnement - การวางตัว
Prét - เงินกู้
Privatisation - แปรรูป
Prix - ราคา
Procédure - กระบวนการ
Processus - กระบวน
Produit - สินค้า
Produit intérieur brut - ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
Promotion - โปรโมชั่น
Propriété intellectuelle - ทรัพย์สินทางปัญญา
Protocole - พิธีสาร
Publicité - โฆษณา
Qualité - คุณภาพ
Réchauffement climatique - ปรากฏการณ์โลกร้อน
Répertoire - เว็บไดเร็กทอรี
Réseau - อินทราเน็ต
Recherche - การวิจัย
Relations internationales - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Relations publiques - การประชาสัมพันธ์
Religion - ศาสนา
Rentabilité - กำไร
Représentant - นายหน้า
Retourner - กลับ
Risque - ความเสี่ยง
Route - ถนน
Sécurité - ความปลอดภัย
Santé - สุขภาพ
Secrétaire - สมุห์บัญชี
segmentation - แบ่งส่วน
Service - การบริการ
Signature - เซ็น
Site Web - เว็บไซต์
Statistiques - สถิติศาสตร์
Stratégie - กลยุทธ์
Structure - โครงสร้าง
Superficie - พื้นที่
Taxe sur la valeur ajoutée - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
techniques - วิชาการ
Tendance - แนว
total - ทั้งปวง
Transaction - เงินค่า
Transport - การขนส่ง
Transport par canalisation - ท่อส่งขนส่ง
Uniform Resource Locator - ยูอาร์แอล
Union africaine - และสหภาพแอฟริกา
Union douanière - สหภาพศุลกากร
Union européenne - สหภาพยุโรป
vendeur - นักธุรกิจ
vendeuse - พนักงานขายผู้หญิง
Vente - การขาย
Ville - กรุง
virement bancaire - การโอน
Voie navigable - ทางน้ำไหล
Voyage - การท่องเที่ยว
Vraquier - เป็นกลุ่มผู้ให้บริการ

Dictionnaire, Thaï (Thaïlande), Français