Dictionnaire Yoruba Français Commerce International Nigeria, Bénin, Togo

EENI Dictionnaire Commerce Extérieur

Glossaire Français - Yoruba Importation Exportation et Affaires Internationales

Électricité - ìtànná
à propos de - nípa ti
étrangers - ti ìlú mìírànàjèjì
aéroport - pápá bàlúù
Accords - àdéhùn
Accueil - ìfihànìtôkasíàtôka àÿàyàn-öröàmì-àtôka
Actualités - ìhìn ìròhìn ìró làbárè ìgbúùró
Affaires - çjö tó kan ni
Agriculture - nípa ìÿe àgbê
Arbitrage - gbígbôdídájôfúnìlàjàìlàníjà
Associé - igbá-kejìçlêgbêçgbêçnìkejì çni
Assurance - ìmúdájúmímúdájúowó ìdábòbòìÿúra
Avantage comparatif - Comparative àýfàní
bénéficiaire - olùgbà
Banque africaine de développement - Áfríkà Development Bank
Banque asiatique de développement - Éÿíà Development Bank
Banque interaméricaine de développement - Inter-Amëríkà Development Bank
Bibliothèque - ìkójôpõ ìwé
Bilingue - lí èdè méjì
branche - êyà çgbë pàtàkì
Brevet - àÿç ìtösí nìkan
Brochure - ìwé ìpolówó
Côte - etí òkunagbègbèìgbèríko
Campagne - papa nlaìgbà ogunÿá ogunÿá ötë
Carte - ìwé ìfõnàhàn
Catalogue - ìwé orúkôìwé ìpolówó ôjà
Chômage - láláìníÿë löwö
Chef de la direction - aláàga
Chemin de fer - ôgbà irin/igi ojú irin rélùwé
Cible - apata
Client - oníbàárà
Commerce - iÿë òwò
Commerce de détail - ôjà õkan wêwêàtútà
Compétition - ìjàdùìdíjeìje
Conclusion - ìparíìÿetánìpinnuòpinìgúnlëàgbálôgbábö
connaissances - ôgbön êkö
Consommation - àmódi àìyáàrùn ëdöfúru jëdöjëdö
Consultant - agbani nímörànapèròalámörànçnití nÿIÿê apèrò
Contrat - ìpínhùnàdéhùnìpinnu
Convention - àpéjôàÿà
corporation - àjô
Définition - ìtumö oríkì
Département - apáìsösàkaaní
Devise - owó nínáowó tákàdáìgbà ìsìsìyí
Directeur - olùpínfúnni
distribution - pínpín nkan ìpínfúnni ìfônká
Document - ìwé ërí ìwé ìrídìí nkanìwé àÿç
Douanes - àÿà ìÿeìÿëdálëìwà búburúìlò
Droit - ìlànà
Economie - ìtö ômôdé
Emballage - àpótíagolo
Energie - agbáraokun-inúokunra
Entreprise - çgbê
Environnement - àyíkáàdúgbò
Exécutif - ëkà aláÿ÷lágbára láti ÿèlúìÿèlú
Exemple - àpçrçàwòÿeàwòrán
Exportations - ôjà tí a fi ránÿê sí ilëmíràn fún títà
Finance - owó ìnáwó
Foires -
Frais - nájê
Fret - çrù ôköçrù wíwo
Géographie - ìwé ìkôni nípa àgbáyé
Garantie - onígbowóërí
Gaz - Ẹfúùfù
Global - ti àgbáyéti ilë gbogboti gbogbo ènìà
Glossaire - ìwé àÿàjô õrõ
groupe - igbó kékeréigbó ÿuru
Histoire - íwé ìtàn
Importation - ìtumö pàtàkììtumö abênúìwàôjà òkèrè
Industrie - aápôniÿê oníÿòwò
Inflation - àfikún ìrékôjá
Information - ìwífúnëkôìfisùn
Intérêt - owó èlé
International - ti ìbálò láárín àwôn orílè èdè
Internet - Internet
Introduction - ìbërë ìweörö àsôÿájúìfihàn
Investissement - owó-ìpamôowó-ìlélëöÿô
La dette - gbèsè
la production - ìmúwá
Langue - èdè
Latin - Ede Latini
Liberté - òmìniraàyèìjælá ìlúayélujára
License - fún ní ìwe
liste - ìwé àköjô orúkô
Livre - ìwé
Local - ti ibì kan
Ménage - agboléìdílé
Méthodes - ìlànàìwàìtò lêsçsçôná tí a fí ÿe nkan
Management - ìyìn
Marché - ôjà
Marchand - oníÿòwòôlôjà
Marque - àmí ara ôjà títà
Message - ìhìnöröiÿê rírán
Militaire - ti ogunológun
Millions - àádôta ökê
Mois - Osù
Monde - ayéaráyé
Navire - ôkõ
Objectifs - láìÿõtún-láìÿòsì
Obligation - ìwé àdéhùn ìsanwóìwé àdéhùn ÿiÿe õkan
Organisation - çgbë ìkójô
outils - ohun ônà ohun èlò
Page d'accueil - ibùgbé
paiement en cash - owó
Paiements - àdásan
Pauvreté - òÿì tálákà ìhálé ìÿë ìtúlêjç
pays - orílë èdè
Pays - ilê ìbí çniìlú
Photos - àwòrán
Planification - wíwé èwé
politique - oyè iÿë ìtöjú ìlú ètò ÿíÿe ètò aláÿç
Population - iye aráàlú ìlú kan
Prét - owó àwìn
Prix - iye
Procédure - ìtësíwájú ìrìn
Processus - ìgbésê
Produit - òpin iÿë
Promotion - ìsúnsíwájú
Publicité - pípolówó
Qualité - múyé
Répertoire - ìwé ìlànà ìsìn
Recherche - ìwá lí àwáríìwádìí
Religion - ìsìn êsìn
Rentabilité - níbùkún
Représentant - aÿojú-çniaÿoju
Retourner - lëhìn
Risque - ewuìdáwôléìdágbá
Route - õnà
Sécurité - ìbôlôwô ewu
Secrétaire - akõwé
segmentation - ìkékúròìrépé
Service - ìranilôwôìÿe ìdánilóhùn
Signature - àmí orúkô kíkô sínú ìwé láti fi ÿe ëríìfôwôsí
Stratégie - ëtàn

Structure - ìkôléönà
Superficie - agbègbè ilê
techniques - õnà ÿíÿe nkanàpçrçìroìmõàpéjúwe
total - gbogbolákòótán
Transaction - ìÿeêtö
Transport - ÿí kúrò nílùú yö rékôjáÿe àríyá
Union africaine - Áfríkà Union
vendeur - oníÿòwò
vendeuse - oníÿòwò
Vente - ìta ôjà gbàýjo
Ville - ìlú

Dictionnaire, Yoruba (Nigeria, Bénin, Togo), Français